Menu

ALGEMENE VOORWAARDEN JIWA CONSULTANCY

DD. 14 februari 2016

 1. Jiwa Consultancy (hierna: ‘JC’) gevestigd te 1934 BH Egmond aan den Hoef, Herenweg 270 richt zich op advisering en (project)management voor strategie en innovatie in de zorg. 
 2. Een overeenkomst met JC komt tot stand op het moment dat JC de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, of met de uitvoering daarvan is begonnen. JC is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat JC voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan opdrachtgever heeft verstuurd.
 3. Alle aan JC verstrekte opdrachten komen uitsluitend tot stand met JC en worden door JC uitgevoerd. Voor de feitelijke uitvoering van de opdracht wordt door JC de heer N.M. Jiwa ingezet. JC is bevoegd, doch niet verplicht, naast of in plaats van de heer N.M. Jiwa ook andere personen in te zetten voor de feitelijke uitvoering van de opdracht.
 4. Aan JC verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatsverplichtingen. Behalve wanneer dat blijkt uit de aard van de verstrekte opdracht, of tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Door JC opgegeven termijnen voor het uitvoeren van een opdracht zijn bedoeld als richtlijn en niet als fatale termijn. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Iedere aansprakelijkheid van JC (inclusief de door JC bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen), is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door JC afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, inclusief het door JC te dragen eigen risico. Op verzoek verstrekt JC aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 7. In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van JC in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van JC beperkt tot maximaal het totaal van het aan opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium voor de betreffende opdracht.
 8. Op verzoek van opdrachtgever wordt voor rekening van de opdrachtgever een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 9. JC is nooit aansprakelijk voor schade van opdrachtgever of van derden: – als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door opdrachtgever verstrekte inlichtingen; – die voortvloeit uit fouten in door JC gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door JC kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur; – die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan JC verstuurde (e-mail)berichten JC niet hebben bereikt.
 10. In geval van overmacht is er geen sprake van toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen van JC. In de volgende gevallen is in ieder geval sprake van overmacht: – verzuim en/of tekortkoming door of bij de leveranciers van JC, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden; – brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer of oorlog; – overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden; – alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid aan de overeenkomst niet meer van JC kan worden gevergd.
 11. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden JC slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 12. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
 13. JC heeft de mogelijkheid om de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval JC tot tussentijdse wijziging overgaat, stuurt zij opdrachtgever de aangepaste algemene voorwaarden toe. Opdrachtgever mag binnen 30 dagen na ontvangst van de nieuwe voorwaarden bezwaar maken tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden. JC zal dan met opdrachtgever in overleg treden over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Wanneer opdrachtgever geen bezwaar heeft gemaakt tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden, dan gelden deze vanaf de door JC genoemde datum.
 14. Op alle overeenkomsten met JC is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil is de rechtbank binnen wiens rechtsgebied JC gelegen is exclusief bevoegd.